ЦНЦ Рутер

CNC машина со рутер за резба и сечење на дрво, пластика и мермер:

‘cncrouter’,’dw’=>450,’mw’=>300,’mh’=>300));
?>

Видео: